GUAN IM PAVILLION GODDESS OF MERCY

วิหารแก้วพระโพธิสัตว์กวนอิม

วิหารแก้วพระโพธิสัตว์กวนอิม

 

จัดตั้งขึ้นเพื่อประกาศบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผู้ทรงมีเมตตาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ในโลกมนุษย์ คณะสานุศิษย์มูลนิธิพระโพธิสัตว์ร่มเย็น จึงได้ดำริให้มีการก่อสร้าง “วิหารแก้วพระโพธิสัตว์กวนอิม”  ณ 27/7, 27/8, 27/9 หมู่ที่ 3 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2538 โดยใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่พึ่งพิงให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้ว ยังได้ใช้เป็นที่สำหรับสักการะบูชารูปปฏิมาพระแม่กวนอิม “สมเด็จพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กวนอิมพันกรพันเนตร” รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกด้วย โดยมีนายไพศาล ศิริรัตน์อัสดร ประธานกรรมการมูลนิธิพระโพธิสัตว์ร่มเย็น เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง

ร่วมทำบุญ

วิหารแก้วพระโพธิสัตว์กวนอิม

visitor counter

 © GUAN IM PAVILLION GODDESS OF MERCY 2016